دکتر بهنام شکیبا

دکتر بهنام شکیبا

فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی
خیابان انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
مشاهده پروفایل