دکتر بهنام شکیبا

دکتر بهنام شکیبا

متخصص جراحی کلیه
خیابان انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
مشاهده پروفایل