دکتر فاطمه ابراهیمی

دکتر فاطمه ابراهیمی

متخصص زنان، زایمان
پایین تر از توانیر کوچه بخشندگان ساختمان مدیکو طبقه 7واحد 703
مشاهده پروفایل