انتخاب حضوری

لطفا پس از انتخاب تاریخ مورد نظر، ساعت نوبت در همان روز را تعیین نمایید.

لطفا ابتدا تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید.

انتخاب شما: شنبه

پزشک در این تاریخ ویزیت نخواهند داشت.

انتخاب شما: یکشنبه

انتخاب شما: دوشنبه

پزشک در این تاریخ ویزیت نخواهند داشت.

انتخاب شما: سه شنبه

انتخاب شما: چهارشنبه

پزشک در این تاریخ ویزیت نخواهند داشت.

انتخاب شما: پنجشنبه

پزشک در این تاریخ ویزیت نخواهند داشت.

انتخاب شما: جمعه

پزشک در این تاریخ ویزیت نخواهند داشت.